jazyk / language / sprache: cz / en / de

O společnosti

Společnost byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba a v dubnu 1997 přešla na společnost s ručením omezeným. Jednatelem společnosti je Ing. Hynek Matoušek.

Předmětem podnikání je „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ a „Zprostředkování služeb ve stavebnictví“.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 26715

Naše firma se zabývá dodavatelsko - inženýrskou činností, realizací staveb a technologií. Její flexibilita umožňuje vystupovat jak v úloze řízení projektu (Projekt Management), tak v úloze realizace projektu - vlastní provádění stavebních prací (Construction Management). Je schopna zajistit stavbu nebo její část formou dodávky na klíč a může zastoupit investora ve všech stupních realizace stavby.

Odborná způsobilost pracovníků firmy, zaručuje rychlé a kvalitní zabezpečení přípravy a realizace stavebních prací. Všichni zaměstnanci jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Dodavatelé rozhodujících materiálů a služeb jsou našimi odbornými pracovníky hodnoceni a vybíráni podle schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky naší společnosti. Při provádění veškerých stavebních prací je samozřejmostí dodržování bezpečnostních a protipožárních, hygienických a ekologických předpisů a opatření.

Jsme si vědomi, že jedině neustálým zvyšováním kvality poskytovaných služeb s důrazem na snahu uspokojit očekávání zákazníka, vede k udržení dobrého jména firmy a tím i většího úspěchu na trhu. Proto se vedení firmy rozhodlo vybudovat systém managementu jakosti. Certifikát podle normy EN ISO 9001: 2000 jsme získali v květnu 2005 od certifikační společnosti NQA.

Prohlášení vedení společnosti

Ke zkvalitnění organizace a řízení firmy a všech jejich činností, pro zlepšení služeb poskytovaným našim zákazníkům, pro zabezpečení vyšší úrovně všech procesů při podnikatelské činnosti, pro udržení se na trhu při stále zvyšujícím se tlaku konkurence po vstupu České republiky do Evropské unie, při vědomí závažnosti dopadu stavební činnosti svých dodavatelů na životní prostředí, rozhodlo vedení společnosti o nutnosti vybudování a zavedení systému managementu životního prostředí podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Tento systém managementu bude realizován jako integrovaný systém v návaznosti na již zavedený systém managementu jakosti, v období od 16.10.2006 a završen certifikací nezávislou mezinárodní certifikační organizací v průběhu 1 čtvrtletí roku 2007.

Na vlastní realizaci prací souvisejících s vybudováním a zavedením systému managementu jakosti a životního prostředí stanovuji Realizační tým ve složení:

Ing. Hana Chybíková – Představitel managementu pro jakost a EMS
Ing. Hynek Matoušek – jednatel
p. Zbyněk Matoušek - metrolog

K vydání a zavedení Politiky životního prostředí stanovuji tato pravidla:

  1. Politika životního prostředí je vydána jako řízený dokument vedení společnosti a je minimálně 1x ročně přezkoumávána na poradě vedení. Nepodléhá žádným revizím, je vždy vydána jako nový dokument. Aktualizaci zajišťuje Realizační tým.
  2. Touto politikou se vedení společnosti zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005.
  3. Politika je komunikována všem zainteresovaným stranám a veřejnosti vystavením na webových stránkách www INGMA.cz a vyvěšením ve vstupním areálu firmy.
  4. Zaměstnanci firmy jsou s Politikou prokazatelným způsobem seznámeni v rámci pravidelného školení.
  5. Nově nastupující zaměstnanci jsou s touto politikou seznámeni v rámci vstupního zaškolovacího plánu.

V Modřicích dne 16.října 2006

jednatel